Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Akty normatywne

Ustawa powo?uj?ca Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie

Dz. U. 99.69.762
USTAWA
z dnia 9 lipca 1999 r.
o utworzeniu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.
(Dz. U. z dnia 20 sierpnia 1999 r.)

Art. 1.
1. Tworzy si? z dniem 1 wrze?nia 1999 r. Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie, zwany dalej "Uniwersytetem".
2. Siedzib? Uniwersytetu jest miasto Olsztyn.
3. Uniwersytet jest uczelni? pa?stwow?.

Art. 2.
Podstawowym kierunkiem dzia?alno?ci Uniwersytetu jest kszta?cenie oraz prowadzenie bada? naukowych w zakresie nauk humanistycznych, teologicznych, prawnych, weterynaryjnych, rolniczych, technicznych, biologicznych, fizycznych, chemicznych, ekonomicznych, matematycznych, a tak?e upowszechnianie osi?gni?? nauki, sztuki i kultury.

Art. 3.
1. Uniwersytet tworzy si? z Akademii Rolniczo-Technicznej im. Micha?a Oczapowskiego w Olsztynie, Wy?szej Szko?y Pedagogicznej w Olsztynie oraz Warmi?skiego Instytutu Teologicznego w Olsztynie.
2. Z dniem utworzenia Uniwersytetu znosi si? Akademi? Rolniczo-Techniczn? im. Micha?a Oczapowskiego w Olsztynie i Wy?sz? Szko?? Pedagogiczn? w Olsztynie.
3. Z dniem utworzenia Uniwersytetu w?a?ciwe w?adze Ko?cio?a Katolickiego znios? Warmi?ski Instytut Teologiczny w Olsztynie.

Art. 4.
1. Nadzór nad Uniwersytetem sprawuje minister w?a?ciwy do spraw szkolnictwa wy?szego.
2. Status prawny Wydzia?u Teologii Uniwersytetu, o którym mowa w art. 7 ust. 3, reguluje umowa mi?dzy Konferencj? Episkopatu Polski a Rz?dem Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres nadzoru Ko?cio?a Katolickiego nad Wydzia?em Teologii okre?la umowa oraz statut uczelni.

Art. 5.
1. Mienie, obejmuj?ce w?asno?? i inne prawa maj?tkowe Akademii Rolniczo-Technicznej im. Micha?a Oczapowskiego w Olsztynie i Wy?szej Szko?y Pedagogicznej w Olsztynie, staje si? mieniem Uniwersytetu z dniem jego utworzenia.
2. Uniwersytet przejmuje, z dniem utworzenia, prawa i zobowi?zania jednostek wymienionych w art. 3 ust. 1.
3. Stan gospodarki finansowej jednostek wymienionych w art. 3 ust. 1 zostanie wykazany w bilansach sporz?dzonych przez te jednostki na dzie? poprzedzaj?cy utworzenie Uniwersytetu.

Art. 6.
1. Wydzia? Teologii Uniwersytetu b?dzie u?ytkowa? obiekty nale??ce do Archidiecezji Warmi?skiej.
2. Koszty zwi?zane z utrzymaniem i funkcjonowaniem obiektów, o których mowa w ust. 1, b?d? pokrywane przez Ko?ció? Katolicki w cz??ci obejmuj?cej inwestycje i remonty, za? przez Uniwersytet w cz??ci obejmuj?cej bie??ce utrzymanie i funkcjonowanie tych obiektów.

Art. 7.
1. Z dniem utworzenia Uniwersytetu:
1) pracownicy zatrudnieni w jednostkach, o których mowa w art. 3 ust. 1, staj? si? pracownikami Uniwersytetu,
2) studenci Akademii Rolniczo-Technicznej im. Micha?a Oczapowskiego w Olsztynie, Wy?szej Szko?y Pedagogicznej w Olsztynie oraz studenci Warmi?skiego Instytutu Teologicznego w Olsztynie, spe?niaj?cy wymagania art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770, i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 50, poz. 310, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 i 1118), staj? si? studentami Uniwersytetu.
2. Osoby przyj?te na pierwszy rok studiów na rok akademicki 1999/2000 do Akademii Rolniczo-Technicznej im. Micha?a Oczapowskiego w Olsztynie i Wy?szej Szko?y Pedagogicznej w Olsztynie oraz Warmi?skiego Instytutu Teologicznego w Olsztynie z dniem utworzenia Uniwersytetu staj? si? jego studentami.
3. Podstawowe jednostki organizacyjne Akademii Rolniczo-Technicznej im. Micha?a Oczapowskiego w Olsztynie i Wy?szej Szko?y Pedagogicznej w Olsztynie oraz Wydzia? Teologii erygowany na bazie Warmi?skiego Instytutu Teologicznego w Olsztynie z dniem utworzenia Uniwersytetu staj? si? podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu.
4. Jednostki organizacyjne Akademii Rolniczo-Technicznej im. Micha?a Oczapowskiego w Olsztynie i Wy?szej Szko?y Pedagogicznej w Olsztynie, które przed dniem utworzenia Uniwersytetu posiada?y uprawnienia do nadawania stopni naukowych, zachowuj? te uprawnienia po utworzeniu Uniwersytetu.

Art. 8.
1. Dotychczasowe organy kolegialne i jednoosobowe Akademii Rolniczo-Technicznej im. Micha?a Oczapowskiego w Olsztynie i Wy?szej Szko?y Pedagogicznej w Olsztynie, z zastrze?eniem ust. 2, staj? si? z dniem utworzenia Uniwersytetu organami Uniwersytetu.
2. Senaty Akademii Rolniczo-Technicznej im. Micha?a Oczapowskiego w Olsztynie i Wy?szej Szko?y Pedagogicznej w Olsztynie pe?ni? funkcj? senatu Uniwersytetu do dnia 31 grudnia 1999 r. w sk?adzie dotychczasowym, uzupe?nionym o przedstawicieli Warmi?skiego Instytutu Teologicznego w Olsztynie. Liczb? przedstawicieli Warmi?skiego Instytutu Teologicznego w Olsztynie oraz tryb ich wyboru okre?li statut Uniwersytetu.
3. Cz?onkowie Rady Naukowej Warmi?skiego Instytutu Teologicznego w Olsztynie pe?ni? funkcj? rady wydzia?u Wydzia?u Teologii Uniwersytetu do dnia 31 grudnia 1999 r. W tym czasie funkcj? dziekana Wydzia?u Teologii pe?ni Rektor Warmi?skiego Instytutu Teologicznego.
4. Do dnia 31 grudnia 1999 r. zostan? przeprowadzone wybory do senatu Uniwersytetu, wybory dziekana i rady wydzia?u Wydzia?u Teologii oraz wydzia?ów, w sk?ad których wesz?y instytuty znoszonych uczelni, w trybie i na okres ustalony w statucie Uniwersytetu.

Art. 9.
Ustawa wchodzi w ?ycie po up?ywie 14 dni od dnia og?oszenia.


Ta strona by?a odwiedzana 1362 razy (w tym z UWM 131 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2006-02-13
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: mgr in?. Maciej Orzechowski

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa